Всичко, което искате да знаете за „MAHADASHA“

Астрологията се определя като PHAL JYOTISH на индийските езици. Състои се от три части.


(1) Phal Swaroop (инцидент да се случи)
(2) Phal Praman (интензивност на инцидента)
(3) Phal Kaal (периодът, в който ще се случи инцидентът)

От горното, първите две са посочени от самия хороскоп, но третата част се изчислява математически и е известна като Махадаша. Има погрешно схващане, че „махадашите“ са лоши и дават отрицателни резултати на местните, но това е неправилно. Всяка Махадаша дава резултати според Господаря на даша, тоест според господството на планетата, разположението на планетата и силата на планетата и разбира се според Лагна (златна или благоприятна планета към конкретната Лагна).

Има 42 вида махадаши, от които през последните дни се използват само 3 махадаши. Имената на 42 махадаши са както по -долу.

вимшотаридаша Каалчакрадаша Паиндидаша
Аштотаридаша Чарпарядаша Аншидаша
Йогинидаша третишаша Найсаргикдаша
Шодшотаридаша Брахмадаша (известен също като брахма граха шрит Шастхатябдикдаша) ашатакваргдаша
Дуадашотаридаша кендрадиша сандхядаша
Панчотаридаша Кааракдаша Паалакдаша
Шатабдидаша Маандукидаша Кааракендрадаша
Чатуршитидаша Шолдаша Накшатрадаша
Двисаптатидаша Йогарддаша Утардаша (известен също като Чатурвид Прандаша)
Шаштиваршадаша Drugdasha Накшатрадрашидаша
Шадвишатидаша Трикондаша НавманшаСтирдаша
Навамшадаша Рашидаша Тарадаша
Рашяншдаша Предупредително тире Сударшанчакрадаша
Каалдаша Панчвардаша Шатришатдаша


В горните 42 махадаши има 6 части. Те са:
1. Махадаша.
2. Антардаша.
3. Видаша (пратянтарташа).
4. Сукшмадаша.
5. Прандаша.
6. Пратипрандаша.

Периодът на Махадаша винаги е по -дълъг от Антардаша.
Антардаша винаги е по -дълъг от Видаша.
Видаша е по -дълъг от Сукшмадаша.
Сукшмадаша е по -дълъг от Прандаша.
Прандаша е по -дълга от Пратипрандаша.
Случва се така, че на определен ден местният човек може да бъде под влиянието на повече от 1 даши в Сукшмадаша, Прандаша и Пратипрандаша.
От горните 42 даши, освен тези в употреба, са налични подробности само за няколко. Те са както следва:

1. Дуадашотаридаша: -112 години (Шукра няма даша).

Дуадашотаридаша: -112 години (Шукрахаснодаша).
Дашасвами Джанманакшатра Период в години
Рави Критика, Пурвафалгуни, Мула, Ревати 7
Учител Бхарани, Магха, Джиеща, Утарабхадрапада 9
тук Ашвини, Ашлеша, Анурадха, Пурвабхадрапада единадесет
Буд Пушия, Вишакха, Шатарака 13
Спокойствие Пунарвасу, Свати, Данища петнадесет
Мангал Ардра, Читра, Шраван 17
Шани Мругширш, Хаста, Утарашада 19
Чандра Рохини, Утараралгуни, Пурвашада двадесет и едно


112

2. Шодшотаридаша: -116 години (Раху няма даша).

Дашасвами Джанманакшатра Период в години
Рави Пушия, Вишаха, Шатарака, Мругширш единадесет
Мангал Ашлеша, Анурадха, Пурвабхадрапада, Ардра 12
Учител Магха, Джиеща, Утарабхадрапрада, Пунарвасу 13
Шани Пурвафалгуни, Мула, Ревати 14
тук Утарафалгуни, Пурвашада, Ашвини петнадесет
Чандра Хаста, Утарашадха, Бхарани 16
Буд Читра, Шраван, Крътика 17
Шукра Swati, Dhanishtha, Rohini 18


116

3. Панчотаридаша: -105 години (Раху и Кету нямат даша).

Дашасвами Джанманакшатра Период в години
Рави Анурадха, Шатарака, Рохини, Пурвафалгуни 12
Буд Jyeshtha, Purvabhadrapada, Mrugshirsh, Uttaraphalguni 13
Шани Мула, Утарабхадрапада, Ардра, Хаста 14
Мангал Пурвашада, Ревати, Пунарвасу, Читра петнадесет
Шукра Утарашада, Ашвини, Пушия, Свати 16
Чандра Шраван, Бхарани, Ашлеша, Вишакха 17
Учител Dhanishtha, Kruttika 18


105

4. Шатабдидаша: - 100 години (Раху и Кету нямат даша).

Дашасвами Джанманакшатра Период в години
Рави Ревати, Пунарвасу, Читра, Утарашадха 5
Чандра Ашвини, Пушия, Свати, Шраван 5
Шукра Бхарани, Ашлеша, Вишакха, Дханища 10
Буд Круттика, Магха, Анурадха, Шатарака 10
Учител Рохини, Пурвафалгуни, Джееща, Пурвабхадрапада двайсет
Мангал Мругширш, Утараралгуни, Мула, Утарабхадрапада двайсет
Шани Ардра, Хаста, Пурвашада 30


100

5. Чатуршитидаша:- 84 години (Раху и Кету нямат даша); всяка даша е на 12 години.

Дашасвами Джанманакшатра
Рави Свати, Шраван, Бхарани, Ашлеша
Чандра Вишакха, Данища, Круттика, Магха
Мангал Анурадха, Шатарака, Рохини, Пурвафалгуни
Буд Jyeshtha, Purvabhadrapada, Mrugshirsh, Uttaraphalguni
Учител Мула, Утарабхадрапада, Ардра, Хаста
Шукра Пурвашада, Ревати, Пунарвасу, Читра
Шани Утарашада, Ашвини, Пусия

6. Dwisaptatidasha:- 72 години (Ketu няма даша); всяка даша е на 9 години.

Дашасвами Джанманакшатра
Рави Moola, Revati, Pushya, Vishakha
Чандра Пурвашада, Ашвини, Ашлеша, Анурадха
Мангал Утарашада, Бхарани, Магха, Джиеща
Буд Шраван, Крутика, Пурвафалгуни
Учител Dhanishtha, Rohini, Uttaraphalguni
Шукра Шатарака, Мругширш, Нагоре
Шани Пурвабхадрапада, Ардра, Читра
Спокойствие Утарабхадрапада, Пунарвасу, Свати

7. Шастиваршадаша:- 60 години (Кету няма даша).

Дашасвами Джанманакшатра Период в години
Учител Ашвини, Бхарани, Крутика 10
Рави Рохини, Мругширш, Ардра, Пунарвасу 10
Мангал Пуша Ашлеша Магха 10
Чандра Пурвафалгуни, Утараралгуни, Хаста, Читра 6
Буд Свати, Вишакха, Анурадха 6
Шукра Jyeshtha, Moola, Purvashadha, Uttarashadha 6
Шани Абхиджит, Шраван, Данища 6
Спокойствие Шатарака, Пурвабхадрапада, Утарабхадрапада, Ревати 6


60

Това е единствената даша, в която се взема предвид Абхиджит Накшатра.

8. Шатришатдаша:- 36 години (Кету няма даша).

Дашасвами Джанманакшатра Период в години
Чандра Шраван, Круттика, Пурвафалгуни, Мула 1
Рави Dhanishtha, Rohini, Uttaraphalguni, Purvashadha 2
Учител Шатарака, Мругширш, Хаста, Утарашада 3
Мангал Пурвабхадрапада, Ардра, Читра 4
Буд Утарабхадрапада, Пунарвасу, Свати 5
Шани Ревати, Пушия, Вишакха 6
Шукра Ашвини, Ашлеша, Анурадха 7
Спокойствие Бхарани, Магха, Джиеща 8


36


9. Йогинидаша:- 36 години (използва се предимно в Западна Бенгалия, всяка даша има някакво име).

Име на Даша Дашасвами Джанманакщра Период в години
Мангала Чандра Ардра, Читра, Шраван 1
Пингала Рави Пунарвасу, Свати, Данища 2
Даня Учител Пушия, Вишакха, Шатарака 3
брамари Мангал Ашвини, Ашлеша, Анурадха, Пурвабхадрапада 4
Бхадрика Буд Бхарани, Джиеща, Утарабхадрапада 5
Страна Шани Kruttika, Purvaphalguni, Moola, Revati 6
Сиддха Шукра Рохини, Утараралгуни, Пурвашада 7
Санката Раху / Кету Мругширш, Хаста, Утарашада 836

В Санката Махадаша първите 4 години са повлияни от Раху, а последните 4 години от Кету. Даша от Чандра, Гуру, Буд и Шукра дава положителни резултати, а останалите - отрицателни.

10. Ащотаридаша:- 108 години (Кету няма даша).

Дашасвами Джанманакшатра Период в години
Рави Ардра, Пунарвасу, Пушия, Ашлеша 6
Чандра
Магха, Пурвафалгуни, Утарафалгуни петнадесет
Мангал Хаста, Читра, Свати, Вишакха 8
Буд Анурадха, Джееща, Мула 17
Шани Пурвашада, Утарашада, Абхиджит, Шраван 10
Учител Dhanishtha, Shattaraka, Purvabhadrapada 19
Спокойствие Утарабхадрапада, Ревати, Ашвини, Бхарани 12
Шукра Круттика, Рохини, Мругширш двадесет и едно


108

11. Vimshottaridasha:- 120 години (широко използвани навсякъде).
По този въпрос ще бъде написана отделна статия.
Така от 42 даши сега знаем за 11 даши, от 11 даши се използват 3 даши.

Щракнете тук, за да зададете въпрос на нашия знаменит астролог.

Сантош Деускар
Астролог на знаменитости
Екипът на Ganeshaspeaks

Дял: